ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Η υποβολή διασαφήσεων εξαγωγής έναντι των τελωνειακών αρχών είναι υποχρεωτική όταν αγαθά εξέρχονται από το Ευρωπαϊκό έδαφος με προορισμό μια τρίτη χώρα ή μια από τις χώρες ΕΖΕΣ. Μια σειρά από διατυπώσεις και διαδικασίες ακολουθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ενώ δεν επιβάλλονται δασμοί και φόροι από τις τελωνειακές αρχές κατά την εξαγωγή αγαθών από την κοινότητα, ένας σημαντικός αριθμός πιστοποιητικών, αδειών και λοιπών εγγράφων απαιτείται κατά την διαδικασία εξαγωγής, είτε από τις τελωνειακές αρχές, είτε από άλλες δημόσιες αρχές, αναλόγως του χαρακτήρα του εμπορεύματος ή ακόμη και από τον εισαγωγέα στην τρίτη χώρα ή την χώρα ΕΖΕΣ.

Τα διαθέσιμα τελωνειακά καθεστώτα όπως: Προσωρινή Εξαγωγή και Επανεισαγωγή, Ενεργητική Τελειοποίηση, Τελωνειακή Αποθήκευση και Αποταμίευση και οι διασυνδεόμενες με αυτά πράξεις τελωνισμού προσφέρουν πληθώρα ευκαιριών στον εμπορευόμενο.

Ενδεικτικές υπηρεσίες εκτελωνισμού κατά την εξαγωγή:

  • Υποβολή διασαφήσεων εξαγωγής

  • Πλήρης υποστήριξη με προσωποποιημένη παρουσία κατά την διενέργεια φυσικών ελέγχων.

  • Πλήρης υποστήριξη στα απαραίτητα κατά την εξαγωγή συνοδευτικά έγγραφα.

  • Ολοκλήρωση όλων των τεχνικών διαδικασιών με άλλες δημόσιες υπηρεσίες όπως το Γενικό Χημείο του Κράτους, την Κτηνιατρική ελεγκτική Υπηρεσία την Υπηρεσία ελέγχου Φυτοπαθολόγων – Γεωπόνων έως τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων.

  • Πλήρης υποστήριξη και συναλλαγή με εμπλεκόμενους φορείς όπως: Εμπορευματικοί Σταθμοί, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Εταιρείες Αποθήκευσης και Διανομής.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας