ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

Η υπηρεσία της φορολογικής αντιπροσώπευσης, ή αντιπροσώπευσης φορολογικού μητρώου, αποτελεί μια ελκυστική επιλογή προκειμένου επιχειρήσεις του εξωτερικού, οι οποίες, μη έχοντας φυσική παρουσία, εγκατάσταση ή θυγατρική εταιρεία στη Ελλάδα, να μπορούν να πραγματοποιήσουν πωλήσεις των εμπορευμάτων τους προς τους πελάτες τους είτε εντός Ελλάδος είτε σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Τα τελωνειακά καθεστώτα της ελεύθερης κυκλοφορίας ή της ελεύθερης κυκλοφορίας και ανάλωσης (καταβολή ΦΠΑ), θα πρέπει να προηγούνται ανάλογα με τον προορισμό που θα λάβουν τα εμπορεύματα.

Η Πανταζής & Συνεργάτες αναλαμβάνει κατά περίπτωση την φορολογική αντιπροσώπευση μιας αλλοδαπής επιχείρησης και κατ’ επέκταση, όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη τελωνειακή-φορολογική νομοθεσία και αφορούν στο ΦΠΑ, στις υποβολές INTRASTAT και στις τελωνειακές διαδικασίες.

Η Πανταζής & Συνεργάτες παρακολουθεί διαρκώς τις συνεχείς εξελίξεις σε εθνικό-κοινοτικό επίπεδο, γι’ αυτό και διαθέτει τη γνώση να προκρίνει ή και να αποκλείει επιλογές για μια επιχείρηση του εξωτερικού, με κύριο γνώμονα την συμμόρφωση στην νομοθεσία.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας