ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε.Ο.

Μέσα από το πρίσμα της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, η Ε.Ε. έχει θεσπίσει από την 1η Ιανουαρίου του 2008 το πρόγραμμα πιστοποίησης ΑΕΟ (Authorized Economic Operator). H πιστοποίηση ΑΕΟ αποτελεί σήμερα την πλέον σύγχρονη «γέφυρα» ανάμεσα στο θεμιτό εμπόριο και τους τελωνειακούς ελέγχους.

Εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες και πληρώντας ένα φάσμα όρων και προϋποθέσεων, ολοένα και περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, λαμβάνουν πιστοποίηση ΑΕΟ και απολαύουν οφέλη και προνόμια για τη βελτίωση του ρόλου και της ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνές εμπόριο.

Κατηγορίες πιστοποιητικού Α.Ε.Ο.:

  • ΑΕΟ τύπου C (τελωνειακές απλουστεύσεις)

  • ΑΕΟ τύπου S (ασφάλεια και προστασία)

  • ΑΕΟ τύπου F (τελωνειακές απλουστεύσεις + ασφάλεια-προστασία)

Τα πιστοποιητικά Α.Ε.Ο. παρέχονται ανάλογα με τις δραστηριότητες και το προφίλ της επιχείρησή σας. Σε κάθε περίπτωση λειτουργούν καταλυτικά στη μείωση του διοικητικού κόστους, στην ταχύτερη διακίνηση των εμπορευματικών φορτίων και στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης.

Τα άμεσα οφέλη είναι:

  • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι-έλεγχοι εγγράφων

  • Προτεραιότητα στην συναλλαγή και περαίωση των απαιτούμενων διαδικασιών κατά τον τελωνισμό των φορτίων

  • Εφαρμογή μειωμένων χρηματικών εγγυήσεων σε συγκεκριμένα τελωνειακά καθεστώτα

  • Δυνατότητα υπαγωγής σε απλουστευμένες διαδικασίες-συνοπτικές διασαφήσεις

Η Πανταζής & Συνεργάτες, ως πιστοποιημένη ΑΕΟ C εταιρεία, μπορεί να αξιολογήσει τη δυνατότητα πιστοποίησης της επιχείρησής σας και κατά συνέπεια, να υποδείξει τον κατάλληλο τύπο πιστοποιητικού, που σύμφωνα με τα κριτήρια πιστοποίησης αντιστοιχεί στις δραστηριότητές σας. Η πείρα και η γνώση της εταιρίας υποστηρίζουν όλες τις διορθωτικές κινήσεις, καθώς και λοιπές επιμέρους ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε με σκοπό τη συμμόρφωση με το πρότυπο του πιστοποιητικού. Ακόμα, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου η διαδικασία πιστοποίησής σας έναντι των τελωνειακών αρχών (ΕΛΥΤ) και της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας