ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΕΣ

Η μεταφορά συνήθους κατοικίας από φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή αλλοδαπούς) με σκοπό την μόνιμη εγκατάσταση τους στην Ελλάδα, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τις απαραίτητες Τελωνειακές διατυπώσεις, με την χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών (ατελώς) για την οικοσκευή και τα προσωπικά είδη του μετοικούντος.

Για την χορήγηση απαλλαγής από την καταβολή δασμών, ΦΠΑ και λοιπών φόρων, απαιτείται (μεταξύ άλλων δικαιολογητικών) η έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας, το οποίο εκδίδεται από το οικείο ελληνικό Προξενείο του ενδιαφερόμενου στη χώρα του εξωτερικού.

Η Πανταζής & Συνεργάτες αναλαμβάνει τις αντίστοιχες διαδικασίες και τις απαραίτητες διατυπώσεις, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας